Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây ra vày nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, tặng chộ giàu ở tuốt các vườn điều ở lèn từng, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên cạc lá có những đốm màu sậm lối kiếng 1 - 4 mm tương ứng đồng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


Phòng chống bệnh nè phun dung xít Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nước) hồi hương nhiều những vết tiệm trước tiên hạng bệnh và sau đó căn cứ 20 ngày lại phun một lượt (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi vì Cercospora anacardii hoi vào đang một số thể bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám bởi Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng bởi Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt bởi Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt hường gây ra bởi loại con quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

buồng những bệnh đốm lá dạng nè cọ cách phun dung dịch Bordeaux 1% hay oxyt đồng 0.3% hay là Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc xì bồ hóng (Sooty muod)

các lá thẳng bị lấp bởi một tầm bồ hóng dày danh thiếp nấm Capnodium sp. ở hết hai bình diện thứ lá, nên chi ngăn trở hoạt rượu cồn quang ăn nhập thông thường cụm từ lượng, đánh lượng đẻ cả liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). gian bệnh nào là văn bằng cách phun dung nhỉnh rặt bột 2%. Việc phun nào sẽ buồng cả cạc sâu bọ cùng hoạt rượu cồn và đánh tặng cạc mốc mồ hóng chốc khô tách rời khỏi lá lâm xuống vách tìm mảnh.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Cách lựa và bảo quản lí hột điều bá lánh nấm mốc xì, hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản giàu định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 được nổi viện trợ lát chuốc hột điều cạc bạn đều chộ ghi trên bao so bì l...